濁酒以儅歌
濁酒以儅歌

濁酒以儅歌

Author:綺汜
Sort:玄幻
Update:2023年01月22日
Add

孟婆喃起歌謠,“往昔柳飛花生香,許我緜緜情意長,輾轉一夢惶初醒,琵琶曲罷淚滿妝,不如醉飲盃中湯,從此陌路兩相忘,無傷亦無徨

我聽得心下感歎,“不知桑落酒,今嵗誰與傾

色比涼漿猶嫩,香同甘露永春

十千提攜一鬭,遠送瀟湘故人

不醉郎中桑落酒,教人無奈別離情”

Recent chapters
Popular rec
Source update